INTEGRITETSPOLICY

1. Skydd av personuppgifter

BHCOwners.com vid tillämpning av gällande regler för skydd av personuppgifter, informerar om att de personuppgifter som samlas in genom formuläret på webbplatsen https://www.bhcowners.com/, ingår i de specifika automatiserade filerna för användare av BHCOwners. com-tjänster

Innan du skickar en begäran om information eller professionella tjänster via något kontaktformulär på denna webbplats måste du som användare godkänna att du har läst denna sekretesspolicy och villkoren för användning av denna webbplats för att ge ditt uttryckliga e informerade samtycke.

Vägran att tillhandahålla de uppgifter som anges som nödvändiga på denna webbsida kan innebära att det är omöjligt att tillhandahålla adekvata tjänster. På samma sätt kan du tillhandahålla data på frivillig basis för att dessa tjänster ska kunna tillhandahållas optimalt.

På samma sätt beror vissa funktioner på webben på att du godkänner behandlingen av dina personuppgifter.

2. Ansvarig för databehandling

Vi informerar dig om att dina personuppgifter kommer att behandlas av BHCOwners.com som personuppgiftsansvarig, telefonnummer (+34) 822 621 055, e-post privacy@bhcowners.com och adress Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos, kommun Arona, Santa Cruz de Tenerife.

3. Principer som används vid databehandling

Vid behandlingen av dina personuppgifter kommer BHCOwners.com att tillämpa följande principer som uppfyller kraven i gällande bestämmelser om dataskydd:

a) Principen om laglighet, lojalitet och öppenhet: BHCOwners.com Det kräver alltid samtycke för behandlingen av dina personuppgifter, vilket kan vara för ett eller flera specifika ändamål som det kommer att informera dig i förväg med absolut insyn.

b) Princip för minimering av data: BHCOwners.com kommer endast att begära de uppgifter som är absolut nödvändiga för det syfte eller ändamål för vilket de begärs.

c) Princip för begränsning av bevarandeperioden: Uppgifterna kommer att sparas under den tid som är absolut nödvändig för syftet eller syftet med behandlingen.

BHCOwners.com kommer att informera dig om motsvarande bevarande period enligt syftet.

d) Princip för integritet och konfidentialitet: Dina uppgifter kommer att behandlas på ett sådant sätt att dess säkerhet, konfidentialitet och integritet garanteras. Du bör veta att BHCOwners.com vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst eller felaktig användning av användarnas data från tredje part.

4. Inhämta personuppgifter

För att surfa på den här webbplatsen behöver du inte lämna några personuppgifter. De fall där du tillhandahåller dina personuppgifter är följande:

a) Genom att kontakta via kontaktformuläret eller skicka ett e-postmeddelande.

b) När du kommenterar en artikel eller sida.

c) Genom att registrera dig för ett prenumerationsformulär eller nyhetsbrev.

5. Syfte med behandlingen av personal

Syftet med att samla in och behandla de personuppgifter som du tillhandahåller oss via denna webbplats är:

a) Hantera frågor av alla slag som görs av användare och deras övervakning.

b) Upprätthållandet av den kommersiella relationen och utförandet av information, utbildning, rådgivning och andra aktiviteter på BHCOwners.com

c) Skicka bulletiner (nyhetsbrev) såväl som kommersiell kommunikation av kampanjer och / eller reklam för BHCOwners.com. och sektorn, på något sätt (e-post, adress, telefon).

d) Den periodiska analysen av webbplatsen för statistiska ändamål baserat på de tillhandahållna uppgifterna.

e) För att garantera efterlevnad av villkoren i det juridiska meddelandet och i tillämplig lag. Detta kan inkludera utveckling av verktyg och algoritmer som hjälper den här webbplatsen att säkerställa konfidentialiteten för de personuppgifter som den samlar in.

f) Att analysera navigering. BHCOwners.com. samlar in andra icke-identifierande data som erhållits genom användning av kakor som laddas ner till din dator när du surfar på denna webbplats, vars egenskaper och syfte beskrivs i cookiepolicyn.

Vi påminner dig om att du kan motsätta dig att sända kommersiell kommunikation på något sätt och när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen ovan.

6. Mottagare

De bearbetade uppgifterna kan kommuniceras eller överföras till leverantörerna av BHCOwners.com, med det enda syftet att följa tillhandahållandet av en begärd professionell tjänst.

Som behandlingschefer har vi kontrakterat olika tjänsteleverantörer, efter att ha förbundit oss att följa de regler som gäller för dataskydd vid tidpunkten för kontraktet.

De är följande: (inkludera de som används i båda fallen)

• Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc., ett Delaware-företag vars huvudkontor ligger i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornien), CA 94043, USA (“Google”). Du hittar mer information på: https://analytics.google.com

Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som finns på din dator, för att hjälpa ägaren att analysera användningen av webbplatsens användare. Informationen som genereras av kakan om användningen av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras direkt och sparas av Google på servrar i USA.
Du kan också se en lista över de typer av kakor som används av Google och dess partners och all information relaterad till deras användning av reklamcookies.

Förutom ovanstående kommer dina personuppgifter inte att överföras till tredje part, med undantag för att nämnda överföring av data omfattas av en laglig skyldighet.

7. Tid för bevarande av dina uppgifter

De personuppgifter som lämnas kommer att sparas under motsvarande period för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för den period som en domare eller domstol kan kräva, och i vilket fall som helst kommer de som erhållits genom informerat samtycke att sparas på obestämd tid tills du begär att de ska raderas eller upphöra i alla fall samtidigt som den eventuella professionella affärsförhållandet som inletts bibehålls.

Men om du återkallar ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten av de behandlingar som utförts tidigare.

8. Lagstiftning för behandling av dina uppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter för ändamålen är tillhandahållandet av motsvarande tjänst och det samtycke som beviljats ​​av den berörda parten, som kan återkallas när som helst, på något av de olika samtycken som erhållits för ovannämnda ändamål.

För att återkalla nämnda samtycke kan användaren kontakta skadeståndsgivaren, via sin postadress eller via e-postadressen privacy@bhcowners.com.

8. Rättigheter som du kan utöva

Du kan utöva dina rättigheter när som helst för att få en bekräftelse på huruvida personuppgifter som berör dig behandlas, så att du kan utöva dina rättigheter till åtkomst, korrigering, radering och överförbarhet av data och motstånd och begränsning av behandlingen för BHCOwners. com på Calle Valle Menéndez 22, Edificio Reverón, Los Cristianos, Arona kommun, Santa Cruz de Tenerife eller på e-postadressen privacy@bhcowners.com, bifoga en kopia av ditt ID eller motsvarande dokument.

På samma sätt, och särskilt om du anser att du inte har uppnått full tillfredsställelse i utövandet av dina rättigheter, kan du lämna in ett krav till den nationella kontrollmyndigheten genom att rikta detta syfte till den spanska myndigheten för dataskydd, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

9. Kommersiell kommunikation

Vid tillämpning av lag 34/2002, den 11 juli, om tjänster från informationssamhället och elektronisk handel kommer BHCOwners.com inte att skicka reklam eller reklamkommunikation via e-post eller andra motsvarande elektroniska kommunikationsmedel som inte tidigare har begärts eller uttryckligen godkänts av mottagarna av dessa. I vilket fall som helst kan användaren, efter att ha bevisat sin identitet, begära att ingen mer kommersiell information skickas till dem via kundtjänstkanalerna.

10. Åtgärder som vidtagits för att skydda dina uppgifter

Slutligen rapporteras det att skadelidade personer kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i sitt informationssystem för att garantera säkerheten och konfidentialiteten för de uppgifter som tillhandahålls och därmed undvika ändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst. med hänsyn tagen till teknikens ståndpunkt, kostnaderna för applikationen och behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften, liksom riskerna för variabel sannolikhet och svårighetsgrad i samband med var och en av behandlingarna.